Kushtet e punes

Banka e Kreditit te Shqiperise

Kushtet e punes

1. Produkte

Nr.Produkte Bankare
LEKEURUSD
1 Llogari Rrjedhese
1.1 Celja e llogarie rrjedhse Pa komision Pa komision Pa komision
1.2 Mbyllja e llogarie rrjedhse Pa komision Pa komision Pa komision
1.2.a Kur mbyllet brenda 3 muajve -Subjekte 1500 15 15
-Individe 700 10 10
1.3 Mbajtje llogarie
Komision 6-mujor
-Subjekte 1500 15 15
-Individe 700 10 10
1.4 Balanca minimale -Subjekte 1500 15 15
-Individe 1000 10 10
1.5 Nxjerrje llogarie Pa komision Pa komision Pa komision
1.6 Deposit Cash (0+1D.V) Pa komision Pa komision Pa komision
1.7 Terheqje Cash(1) Pa komision Pa komision Pa komision
2 Depozita me Afat
2.1 Balanca Minimale(2) 10,000 1,000 1,000
3 Pagesa
3.1 Transferta ne nisja   
3.1.a  Brenda CBA  Pa komision  Pa komision  Pa komision
3.1.b     Per bankat e tjera(3)      
Kliente CBA

1 dite (D.V) 500 per shuma me pak se  1,500,000

2 dite(D.V) 0.2% (Min 10-Max 200) 2 dite(D.V) 0.2% (Min 10-Max 200)
Jo Kliente CBA 1,500 per shuma mbi 1,500,000 0.25% (Min 15-Max 300) <0.25% (Min 15-Max 300)
Kliente preferencial N/A

0.15% (Min 5-Max 150)

0.15% (Min 5 - Max 150)

3.1.c

Per bankat e tjera (Brenda D.V) Me aprovimin e departamentit te Thesarit
  Kliente CBA Komision normal + 1000 0.25% (Min 15-Max 300) 0.25% (Min 15-Max 300)
  Jo Kliente CBA Komision normal + 1000 0.30% (Min 20-Max 300) 0.30% (Min 20-Max 300)
  Komisione SWIFT-i N/A 10 10
3.2 Transferta ne mberritje(4)
  Kliente CBA Pa komision 0.10% (Min 10-Max 50) 0.10% (Min 10-Max 50)
  Jo Kliente CBA Pa komision 0.2% (Min 10-Max 70) 0.2% (Min 10-Max 70)
  Komision per kthim transferte N/A 20 20
4. Ceqe
4.1 Bllok ceqe te CBA   
  Bllok me 10 flete 400 4 4
  Bllok me 25 flete 800 8 8
  Bllok me 50 flete 1500 15 15
4.2 Ceqe bankare
4.2.1 Leshimi i cekut bankar te CBA
  I pagueshem ne CBA
  Kliente CBA 0.10% (Min 200- Max 1000) 0.15% (Min 10- Max 100) 0.15% (Min 10- Max 100)
  Jo Kliente CBA 0.10% (Min 500- Max 2000) 0.20% (Min 15- Max 100) 0.20% (Min 15 - Max 100)
  I pagueshem jashte vendit
  Kliente CBA N/A 5 5
  Jo Kliente CBA N/A 10 10
4.3 Pranimi dhe pagimi i ceqeve personale
  Ceqe te CBA
  Ne favor te klienteve te CBA Pa komision Pa komision Pa komision
  Ne favor jo te klienteve te CBA Pa komision 0.20% (Min 10 - Max 200) 0.20% (Min 10 - Max 200)
  Arketimi i ceqeve te bankave te tjera Pa komision 0.10% (Min 2 - Max 50) + 1 (Postage) 0.10% (Min 2 - Max 50) + 1 (Postage)
  Ceqe udhetari
  Shitja dhe pranimi i ceqeve te udhetarit
  Kliente CBA N/A 0.5% (Min 1 - Max 100) 0.5% (Min 1 - Max 100)
  Jo Kliente CBA N/A 1% (Min 2 - Max 200) 1% (Min 2 - Max 200)
  DHL   50 50
(1)Terheqjet cash per shuma mbi ALL 500,000 (ose vlerat ekuivalente ne valute), kerkohet 1(nje) dite pune njoftim paraprak.
(2)Ne rast anullimi para maturimit aplikohet interesi debit (interesi kredi +2%) por jo te tejkaloje shumen e interisit kredi.
(3)Kur komisionen jane TONET klienti do te paguaje komisionet koresponduese bankare dhe tarifat e bankes.
(4)When the commision are OUR the minimum of charges we request from the ordering bank

 

Nr.Produkte Bankare
LekEURUSD
A Kredia dokumentare
1 Importe Cdo 3 muaj Cdo 3 muaj Cdo 3 muaj
1.1 Kundrejt kolateralit ne cash 0.20% (Min 3500- Max 20000) 0.20% (Min 35- Max 200) 0.20% (Min 35 - Max 200)
1.1.1 Komision leshimi 1500 15 15
1.1.2 Komision modifikimi 40% e normës së interesit të ofruar nga banka korrespondente 40% e normës së interesit të ofruar nga banka korrespondente 40% e normës së interesit të ofruar nga banka korrespondente
1.1.3 Interesi mbi kolateralin cash Cdo tremujor 0.15% (Min 4000) Cdo tremujor  0.15% (Min 40) Cdo tremujor 0.15% (Min 40)

1.1.4

Komision konfirmini 0.20% (Min 5000) 0.20% (Min 50) 0.20% (Min 50)
1.1.5 Komision pages 0.20% (Min $ 50) 0.20 % (Min 50) 0.20% (Min 50)
1.1.6 Komision per pagese te vonuar 3500 35 35
1.1.7 Komision anullimi 1200 12 12
1.2  Komision SWIFT-i(1)
Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka.
1.3 Komisione te tjera      
2 Exportet 0.10% (Min 4000- Max 30000) 0.10% (Min 40- Max 300) 0.01% (Min 40 - Max 300)
2.1 Komision keshillimi 1000 10 10
2.2 Komision modifikimi 0.15% (Min 5000) 0.15% (Min 50) 0.15% (Min 50)
2.3 Komision pagese/negocimi 0.15% (Min 4000) 0.15% (Min 40) 0.15% (Min 40)
2.4 Komision konfirmimi(2)
0.15% (Min 5000) 0.15% (Min 50) 0.15% (Min 50)
2.5 Komision per pagese te vonuar(2) 1200 12 12
2.6 Komision SWIFT-i(1)  1000  10  10
2.7 Komision anullimi 0.10% (Min 5000 - 35000) 0.10% (Min 50 - Max 350) 0.10% (Min 50 - Max 350)
2.8 Transferte per pale te treta 3500 35 35
2.9 DHL      
2.10 Komisione te tjera Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka. Komisionet e banka-ve korrespondente, nëse ka.
B Garancite
1 Kundrejt kolateralit ne cash  500 5  5
1.1 Komisioni mirmbajtes i llogarise 1000 10 10
2 Kundrejt pengut te depozites 0.10% (Min 500) 0.10% (Min 5) 0.10% (Min 5)
2.1 Komision per cdo 3 muaj ose pjese te tije Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat
2.1.1 Interesi i depozites me afate te lene peng      
3  Kundrejt kundra-garancive te bankave jashte(3)
3.1 Bid Bonds (per cdo tre muaj ose pjese te tije)(4) 

0.10% (Min 5000)

0.10% (Min 50) 0.10% (Min 50)
3.2 Tjeter (per cdo tre muaj ose pjese te tije) Min 0.15% - Max 0.50% (Min 5000) Min 0.15% - Max 0.50% (Min 50) Min 0.15% - Max 0.50% (Min 50)
  Bid Bonds 0.30% (Min 5000) 

0.30% (Min 50)

0.30% (Min 50)

  Other types performance bonds and advance payments 0.40% (Min 10000) 0.40% (Min 100) 0.40% (Min 100)
C Huate
1 Komision organizimi 15000 - 50000 150 - 500 150 - 500
2 Komision angazhimi 1% 1% 1%
3 Komision rinovimi 10000 100 100
4 Komision mbi balancen me te madhe te tejkaluar 0.5% cdo muaj 0.5% cdo muaj 0.5% cdo muaj
Interesi mbi kredite e negociushme e negociushme e negociushme
D Te Tjerat
1 Hetime
1.1 Brenda te njejtit vit 300 3 3
1.2 Ne vitet e kaluara 2000 20 20
2 Llogarite Eskrow 800 8 8
3 Vertetim per depozitat me afat 300 3 3
4 Konfirmin per balancen e llogarise 1000 10 10
5 Vertetim konfirmimi per mosmarrdhenie me banken 1000 10 10
6 Vertetim konfirmimi marrdheniesh me bankesn 500 5 5
7 Certifikata per audioret per  balancat, etj. 2500 25 25
(1)Per cdo mesazh.
(2)Marrja përsipër e konfirm-imit/Pagesës së shtyrë mund të bëhet vetëm pas aprovimit të Drejtorisë Qendrore. Rendohet klienti me shpen-zime vetem kur keto shpenzime sipas L/C i takojne llogarise se perfituesit. 
(3)Mund të lëshohet vetëm pas aprovimit nga Drejtoria qëndrore.
(4)Transaksionet mbi USD 500,000 janë subjekt negocimesh.

Shënime

  1. Kjo listë zëvendëson të gjitha listat e mëparshme.
  2. Normat dhe shumat mund të ndryshohen nga banka në çdo kohë pa njoftim paraprak të klientëve.
  3. Për komisionet dhe tarifat në monedha të ndryshme nga Lek, EUR & USD, referohu komisioneve në USD.Konvertimi do kryhet me kursin ditor të këmbimit të bankës. 
  4. Kjo listë aplikohet vetëm për klientët bankarë të zakonshëm dhe nuk aplikohet për Bankat, Institucionet Financiare & të Kreditit, Zyrat e këmbimit valutor etj. Transaksionet me të tilla subjekte bëhen sipas marrëveshjeve të veçanta.  
  5. Për transaksionet përpara datës së bërjes së fondeve të disponueshme do të aplikohet interesi debitor sipas tabelës 1 të bashkangjitur.