Menaxhimi dhe Stafi

Bordi drejtues:

  • Anëtar   Z. Ahmed Sharawi
  • Anëtar   Z. Ahmed Sam
  • Anëtar   Znj. Sherine Kameli

Manaxhimi:

  • Znj. Sherine Kamel - Drejtore Ekzekutive

 

Struktura organizative: