Produkte dhe sherbime

Banka jonë ofron keto produkte e shërbime për klientet e saj:

 • Llogari Rrjedhese per subjekte dhe individe.
 • Depozita pa afat me interesa konkuruese.Depozita me afat - 1M, 3M, 6M, 12M, 24M, 36M.
 • Veprime me Bono Thesari.
 • Emetimi i çeqeve bankare ne Lek dhe ne valute.
 • Leshim bllok çeqesh personale (mbi llogarine rrjedhese) ne Lek dhe valute.
 • Blerje e çeqeve bankare.
 • Pranim çeqesh personale per arketim.
 • Transferta brenda vendit ne nisje dhe ne mberritje ne Lek dhe ne valute.
 • Transferta me jashte ne nisje dhe ne mberritje.
 • Leter kredi importi dhe eksporti.
 • Garanci bankare brenda dhe jashte vendit (edhe me fondet e bankes).
 • Hua dhe kredi te ndryshme.
 • Leshim vertetimi per mospatje detyrim kredie, per konsullatat dhe ambasadat, per tepricen e llogarise se klientit si dhe rekomandime per te tretet.