Depozita me afat

Depozita me afatTimeDepozit

 Balanca minimaleLEKUSDEUR
1 Per cdo afat kohor 10000 1000 1000
*Ne rast te terheqjes se depozites para afatit te maturimit, aplikohet interesidebitor (norma e interesit kreditor + 2%) por ne asnje rast me e madhe se shumae  interesit  kreditor.

 

Normat e interesit dhe llogaritja e tyre per depozitat:

Ne LEK

 Formula

Ne Valute

Formula

Shenim:

I : Interesi ne Leke/Valute

p: Principali

i:  Norma vjetore e interesit

d: Numri i diteve te qendrimit te depozites (afati)