Garanci Bankare

   LEKEURUSD
1 Kundrejt kolateralit në cash Mbajtësi i llogarisë 500 5 5
  Të tjerët 1000 10 10
2 Kundrejt pengut të depozitës Komision (për çdo tre muaj ose pjesë të tij) 0.10%   (Min 500) 0.10%   (Min 5) 0.10%   (Min 5)
Interesi i depozitës me afat të lënë peng                       Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat Sipas normave të interesit të depozitave përkatëse me afat
3

Kundrejt kundër-garancive të bankave jashtë

Bid Bonds (për çdo tre muaj ose pjesë të tij) (**) 0.10% (Min 5000) 0.10% (Min 50) 0.10% (Min 50)
Te tjera (për çdo tre muaj ose pjesë të tij) (**) Min 0.15% - Max 0.50% (Min 5000) Min 0.15% - Max 0.50% (Min 50)

Min 0.15% - Max 0.50% (Min 50)

Bid Bonds 0.3 % (Min 5000) 0.3 % (Min 50) 0.3 % (Min 50)
Lloje të tjera të të Bondeve të performancës & pagesave në avancë. 0.4 % (Min 10000) 0.4 % (Min 100) 0.4 % (Min 100)

(*) Mund të lëshohet vetëm pas aprovimit ngaDrejtoria qëndrore.
(**)Transaksionet mbi USD 500,000 janë subjekt negocimesh.

Shënime

1. Kjo listë zëvendëson të gjitha listat e mëparshme.

2. Normat dhe shumat mund të ndryshohen nga banka në çdo kohë pa njoftim paraprak të klientëve.

3. Për komisionet dhe tarifat në monedha të ndryshme nga Lek, EUR & USD, referohu komisioneve në USD.Konvertimi do kryhet me kursin ditor të këmbimit të bankës. 

4. Kjo listë aplikohet vetëm për klientët bankarë të zakonshëm dhe nuk aplikohet për Bankat, Institucionet Financiare & të Kreditit, Zyrat e këmbimit valutor etj. Transaksionet me të tilla subjekte bëhen sipas marrëveshjeve të veçanta.  

5. Për transaksionet përpara datës së bërjes së fondeve të disponueshme do të aplikohet interesi debitor sipas tabelës 1 të bashkangjitur.