Llogaritë Rrjedhëse

Nr.Produkte bankare:
Llogarite rrjedhese
LEKEURUSD
1 Celja e llogarise rrjedhese Pa komision Pa komision Pa komision
2 Mbyllja e llogarise rrjedhese Pa komision Pa komision Pa komision
2.a Kur mbyllet brenda tre muajve -Kompanite 1500 15 15
-Individet 700 10 10
3 Mbajtje llogarie
Komision 6-mujor
-Kompanite 1500 15 15
-Individet 700 10 10
4 Balanca minimale -Kompanite 1500 15 15
-Individet 1000 10 10
5 Nxjerrje llogarie Pa komision Pa komision Pa komision
6 Depozitime Cash(0+1D.V) Pa komision Pa komision Pa komision
7 Terheqje Cash* Pa komision Pa komision Pa komision
*Terheqjet Cash per shuma me te medha se ALL 500000 (ose ekuivalenti ne cdo valute), kerkojne njoftimin e bankes 1(nje) dite pune para.

Shënime

1. Kjo listë zëvendëson të gjitha listat e mëparshme.

2. Normat dhe shumat mund të ndryshohen nga banka në çdo kohë pa njoftim paraprak të klientëve.

3. Për komisionet dhe tarifat në monedha të ndryshme nga Lek, EUR & USD, referohu komisioneve në USD.Konvertimi do kryhet me kursin ditor të këmbimit të bankës. 

4. Kjo listë aplikohet vetëm për klientët bankarë të zakonshëm dhe nuk aplikohet për Bankat, Institucionet Financiare & të Kreditit, Zyrat e këmbimit valutor etj. Transaksionet me të tilla subjekte bëhen sipas marrëveshjeve të veçanta.  

5. Për transaksionet përpara datës së bërjes së fondeve të disponueshme do të aplikohet interesi debitor sipas tabelës 1 të bashkangjitur.