Sherbime te tjera

   LEKEURUSD
1 Hetime Brenda te njejtit vit 300 3 3
Ne vitet e kaluara 2000 20 20
2 Llogarite Eskrow 800 8 8
3 Vertetim per depozitat me afat 300 3 3
4 Konfirmim per balancen e llogarise 1000 10 10
5 Vertetim konfirmimi per mos-marrdhenie me banken 1000 10 10
6 Vertetim konfirmimi marrdheniesh me banken 500 5 5
7 Certifikata per auditoret per balancat, etj. 2500 25 25

 

SHËNIME

  1. Kjo listë zëvendëson të gjitha listat e mëparshme.
  2. Normat dhe shumat mund të ndryshohen nga banka në çdo kohë pa njoftim paraprak të klientëve.
  3. Për komisionet dhe tarifat në monedha të ndryshme nga Lek, EUR & USD, referohu komisioneve në USD.Konvertimi do kryhet me kursin ditor të këmbimit të bankës. 
  4. Kjo listë aplikohet vetëm për klientët bankarë të zakonshëm dhe nuk aplikohet për Bankat, Institucionet Financiare & të Kreditit, Zyrat e këmbimit valutor etj. Transaksionet me të tilla subjekte bëhen sipas marrëveshjeve të veçanta.  
  5. Për transaksionet përpara datës së bërjes së fondeve të disponueshme do të aplikohet interesi debitor sipas tabelës 1 të bashkangjitur.